STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Centrum’ gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardBestemmingsplanWijzigingenTerinzageleggingBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenswaard

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenswaard
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Centrum’ gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardBestemmingsplanWijzigingenTerinzageleggingBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht: Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 16 mei 2013 gedurende zes weken het op 28 maart 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Centrum’ (NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan Centrum omvat de bebouwing gelegen in het centrum van Valkenswaard. Dit gebied is gelegen rondom de Markt en strekt van de Europalaan tot aan de Nieuwe Waalreseweg. De begrenzing is afgestemd op de (in ontwikkeling zijnde) bestemmingsplannen Kernwinkelgebied, Hoge Akkers, Mozaïek, Warande en het bestemmingsplan Valkenswaard-Noord. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt. In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd: – Gebruikswijzigingen zijn aangebracht voor de percelen aan: De Bakkerstraat 31, Markt 31 tot en met 45, Markt 19 tot en met 21d en Hofnar 5 tot en met 11, Bakkerstraat 53-55, Markt 64 en 66, deel van de verkeersbestemming aan de Europalaan, ter hoogte van De Windmulder 6 en zuidelijk daarvan, de percelen nabij de Akkerstraat 2, Dommelseweg 36a, Bakkerstraat 4, Dommelseweg 38, Dommelseweg 40, Peperstraat 34, oneven nummers Rechtershof 1 tot en met 25, hoek Waalreseweg Beiaardstraat en de Luikerweg 6, 8, 10, 14, 18; – Wijzigingen met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden zijn aangebracht aan: de even nummers aan de Markt 20 tot en met 66, de even panden aan de Luijkerweg 2 tot en met 22, Bakkerstraat 51, Bakkerstraat 53-55, de kavels nabij de Akkerstraat 2, Emmalaan 7, Bakkerstraat 4, Maastrichterweg 21, Luikerweg 4, 4a tm 4d, 6, 6a, Richterhof 4,6 en 8 en de Bakkerstraat 45 en de Kromstraat 12; – Wijziging m.b.t. de begrenzing aan de Windmulder 6; – Artikel 9 ‘Horeca’ wordt de mogelijkheid geboden voor horecabedrijven op de verdieping mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan; – Regels toegevoegd m.b.t. slopen van een bouwwerk; – Artikel 13.2.1 sub e wordt als volgt aangepast: ‘het aantal bouwlagen boven de maximaal toegestane goothoogte bij de aanduiding ‘gestapeld’ mag maximaal 1 bedragen, mits de toegestane bouwhoogte niet wordt overschreden’; – Waardevolle bomen worden op de verbeelding opgenomen conform de kaart bij het document ‘Inventarisatie monumentale en waardevolle bomen in Valkenswaard’ van de IVN Valkenswaard. De regels worden voorzien van een standaard regeling; – Er worden extra gevellijnen opgenomen binnen de bestemming ‘Detailhandel’, ‘Dienstverlening’, ‘Gemengd’, ‘Horeca’ en ‘Maatschappelijk’. De regels worden daar tevens op aangepast; – In de bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is een onderbouwing van de cultuurhistorische waarden opgenomen. Tevens wordt de aanduiding cultuurhistorisch waardevol verwijderd voor de percelen ‘Luikerweg 10-12, maar toegevoegd voor de Luikerweg 2 en de Dommelseweg 49; – De toelichting, regels en verbeelding is aangepast naar aanleiding van het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard; – Horeca is onder bepaalde voorwaarden binnen de bestemming ‘gemengd’ enkel toegestaan als deze momenteel aanwezig is of middels een afwijking van het bestemmingsplan; – Dubbelbestemming Kerkhofstraat bloemencorso wordt opgenomen; – Bakkerstraat 16 en 18 wordt het maximum aantal wooneenheden uit de verbeelding verwijderd; – Het plan Kloosterpark wordt uit de verbeelding verwijderd; – Horeca in de categorie 3 wordt uit de bestemming ‘gemengd’ verwijderd en toegevoegd aan de Luikerweg 18, Peperstraat 2-2f en markt 37-39; – Diverse redactionele aanpassingen in de regels; – De toelichting wordt aangepast aan de wijzigingen in de regels en de verbeelding. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit. De digitale versie is vanaf 16 mei 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt vanaf 16 mei 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage: – in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden); – in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard; – in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden). Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend. Een belanghebbende kan met ingang van 16 mei 2013 gedurende zes weken (tot en met 26 juni 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor: – degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; – iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenswaard. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.