STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Dommelkwartier’ (NL.IMRO.0858.BPdommelkwartier-VA01) gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardBestemmingsplanWijzigingenTerinzageleggingBeroepCrisis- en herstelwet

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenswaard

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenswaard
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Dommelkwartier’ (NL.IMRO.0858.BPdommelkwartier-VA01) gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardBestemmingsplanWijzigingenTerinzageleggingBeroepCrisis- en herstelwet

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht: Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 14 maart 2013 gedurende zes weken het op 31 januari 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Dommelkwartier’ (NL.IMRO.0858.BPdommelkwartier-VA01) ter inzage ligt. Bestemmingsplan Dommelkwartier richt zich op de integrale ontwikkeling van het gebied tussen Dommelen en Valkenswaard, ter hoogte van de wijk ’t Gegraaf. Het gebied kent een totale oppervlakte van circa 50 hectare. Naast een duurzame inrichting van circa 40 hectare van het beekdal van de Dommel ter plaatse ten behoeve van natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie, is binnen plan Dommelkwartier de realisatie van 206 woningen beoogd. Deze woningen, die qua categorieën variëren, worden verdeeld over 2 deellocaties. In de locatie Weegbree zijn 126 woningen geprojecteerd. Deellocatie Hoppenbrouwers biedt ruimte voor 80 woningen. Op de hoek Lijsterbeslaan-Nieuwe Waalreseweg wordt een kantoorgebouw ontwikkeld, alsmede een toereikende verkeersoplossing. In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: – De planregels zijn aangepast zodat de bestemming ‘water’ kan worden gewijzigd in de bestemming ‘natuur’ in het kader van beekherstel; – De planregels zijn aangepast zodat ingrepen binnen de bestemming ‘ Waarde-Hydrologie’ eerstens moeten worden getoetst aan de aanwezige waarden; – In de toelichting is opgenomen dat de zone direct aan de Kornoeljelaan wordt beschouwd als kernrandzone waarbinnen kleinschalige vrije-tijdsvoorzieningen kunnen worden gerealiseerd; – de toelichting is aangevuld met de resultaten van het aanvullend natuuronderzoek; – de toelichting is aangevuld met de resultaten van het onderzoek luchtkwaliteit; – de toelichting is aangepast voor wat betreft het woningbouwprogramma. Afstemmen met andere woningbouwprojecten binnen Valkenswaard hebben hier aan ten grondslag gelegen. – de verbeelding is aangepast met betrekking tot de verkaveling in deelgebied Hoppenbrouwers, waardoor het aantal woningen wordt verhoogd naar 80; – in de planregels wordt opgenomen dat aan het gemeentelijk parkeerbeleid voldaan moet worden; Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de staat van wijzigingen, behorend bij het raadsbesluit van 31 januari 2013 tot vaststelling van bestemmingsplan Dommelkwartier. De digitale versie is vanaf 14 maart 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt vanaf 14 maart 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage: – in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden); – in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard; – in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden). Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend. Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 14 maart 2013 gedurende zes weken (tot en met 24 april 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor: – degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; – iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenswaard. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.