STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Kernwinkelgebied’ gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardBestemmingsplanWijzigingenTerinzageleggingBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenswaard

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenswaard
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Kernwinkelgebied’ gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardBestemmingsplanWijzigingenTerinzageleggingBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht: Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 16 mei 2013 gedurende zes weken het op 28 maart 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Kernwinkelgebied’ (NL.IMRO.0858.BPkernwinkelgebied-VA01) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan Kernwinkelgebied omvat de bebouwing gelegen in en rondom het kernwinkelgebied van Valkenswaard. Dit gebied is gelegen ten noorden van de Markt en ten zuiden van de Carolusdreef. De begrenzing is afgestemd op de bestemmingsplannen Centrum, Braken Bunders en het bestemmingsplan Valkenswaard Noord. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt. In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd: – Gebruikswijzigingen zijn aangebracht voor de percelen aan: Carolusdreef 3 tot en met 257, de Oranje Nassuastraat 14 en de Eindhovenseweg 71, Beelmanstraat 8, Eindhovenseweg 1, Karel Mollenstraat Zuid 42, 44, 44a, 46, Beelmanstraat 19, 21, 23, Beelmanstraat 21 tot en met 29, Kerverijplein 12 en 14, – Wijzigingen met betrekking tot de bebouwingsmogelijkheden zijn aangebracht aan: Princes Irene Brigadeplein 2, Promenade 19, Leenderweg 18 tot en met 22a, Karel Mollenstraat Zuid 42, 78, Kerverijplein 12 en 14, Unastraat 26, 28, Oranje Nassaustraat 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 en Deken Frankenstraat 3, 9; – Wijzigingen m.b.t. de begrenzing van de bestemmingen aan de Brakenstraat 11; – Frans van Beststraat 7 en 7a wordt uit de verbeelding verwijderd; – Waardevolle bomen worden op de verbeelding opgenomen conform de kaart bij het document ‘Inventarisatie monumentale en waardevolle bomen in Valkenswaard’ van de IVN Valkenswaard. De regels worden voorzien van een standaard regeling; – Diverse redactionele aanpassingen in de regels en de toelichting; – De toelichting wordt aangepast aan de wijzigingen in de regels en de verbeelding. – In artikel 4 ‘Centrum II’ wordt middels een afwijking de mogelijkheid geboden om wonen op de begane grond toe te staan. – In de bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is een onderbouwing van de cultuurhistorische waarden opgenomen. Tevens wordt de aanduiding cultuurhistorisch waardevol toegevoegd voor de Karel Mollenstraat Zuid 44a. – Een gebruiksverbod voor terrassen binnen de bestemming horeca, behoudens op het zij- en voorperceel. – Er worden extra gevellijnen opgenomen binnen de bestemming ‘Centrum 2’, ‘Dienstverlening’, ‘Horeca’ en ‘Maatschappelijk’. De regels worden daar tevens op aangepast; Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit. De digitale versie is vanaf 16 mei 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt vanaf 16 mei 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage: – in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden); – in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard; – in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden). Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend. Een belanghebbende kan met ingang van 16 mei 2013 gedurende zes weken (tot en met 26 juni 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor: – degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; – iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenswaard. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.