STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Mozaïek’ (NL.IMRO.0858.BPmozaïek-VA01) gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardBestemmingsplanWijzigingenTerinzageleggingBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenswaard

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenswaard
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Mozaïek’ (NL.IMRO.0858.BPmozaïek-VA01) gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardBestemmingsplanWijzigingenTerinzageleggingBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht: burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 6 juni 2013 gedurende zes weken het op 25 april maart 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Mozaïek’ (NL.IMRO.0858.BPmozaïek-VA01) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan Mozaïek grenst aan de bestemmingsplannen Valkenswaard Noord, Lage Heide natuur, Centrum en Deelhurkse Akkers. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt. In hoofdlijnen zijn ten opzichte van het ontwerp de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd: – In de verbeelding wordt een bouwvlak opgenomen tussen de Kromstraat 35 en 37a zodat de bouw van één vrijstaande woning mogelijk wordt. – In artikel 3.2.1, 10.2.1 en 11.2.1 wordt een maximum bebouwingspercentage van 100% opgenomen. De oorspronkelijke tekst in artikel 11.2.1 wordt hierbij verwijderd. – In artikel 3.4.2 wordt de regeling met betrekking tot tijdelijke werknemers aangepast. – Diverse redactionele aanpassingen in de regels, zoals het begrip nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen, gebruiksverbod voor wonen, wijzigingen in de bestemming ‘agrarisch’, kamerverhuur, horeca, voorwaarden voor wonen op de verdieping, zorgwoningen, regels m.b.t. bouwwerken geen gebouwen zijnde, landschappelijke inpassing, vermelding waardevolle boom, ondergeschikte bouwdelen. – In de regels en de verbeelding is de aanduiding ‘monumentale boom’ gewijzigd naar ‘waardevolle boom’. – De verbeelding wordt aangepast. Voor de kadastrale percelen VKW00 sectie D, nummer 5552, 3155, 3158 en 3157 wordt de bestemming gewijzigd naar ‘Agrarisch’. Voor het kadastrale perceel VKW00 sectie D, nummer 3161 wordt de bestemming ‘Wonen’ verkleind tot een oppervlakte van maximaal 380 m2 (tuinbestemming mee gerekend). Het overige gedeelte krijgt de bestemming ‘Agrarisch’. Het bouwvlak aan de Kromstraat 87 (VKW00 sectie D, nummer 5386) wordt uit de verbeelding verwijderd. De tuinbestemming wordt met een diepte van 6 meter doorgetrokken langs de Kromstraat. – Voor het perceel aan de Dommelseweg 5 is de aanduiding ‘horeca tot en met horecacategorie 3’ opgenomen. – In paragraaf 4.4.3 wordt de tekst over cultuurhistorische waarde aangevuld. Tevens is in de bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan een onderbouwing van de cultuurhistorische waarden opgenomen. – De toelichting, regels en verbeelding is aangepast naar aanleiding van het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard; – Enkele redactionele aanpassingen in de toelichting, zoals de toelichting op seizoenarbeiders; – De toelichting wordt aangepast aan de wijzigingen in de regels en de verbeelding. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit. De digitale versie is vanaf 6 juni 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt vanaf 6 juni 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage: – in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden); – in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard; – in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden). Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend. Een belanghebbende kan met ingang van 6 juni 2013 gedurende zes weken (tot en met 17 juli 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor: – degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; – iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenswaard. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.