STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Wolberg’ (NL.IMRO.0858.BPwolberg-VA01) gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardBestemmingsplanWijzigingenTerinzageleggingBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenswaard

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenswaard
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan ‘Wolberg’ (NL.IMRO.0858.BPwolberg-VA01) gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardBestemmingsplanWijzigingenTerinzageleggingBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht: Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 7 maart 2013 gedurende zes weken het op 31 januari 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Wolberg’ (NL.IMRO.0858.BPwolberg-VA01) ter inzage ligt. Het bestemmingsplan ‘Wolberg’ is gelegen ten oosten van de Europalaan en ten zuiden van de Wolbergstraat. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door het bedrijventerrein de Schaapsloop. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt. In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd: – de toelichting is aangepast aan het meest recente provinciaal en regionaal beleid; – in de toelichting is tekstueel het cultuurhistorisch waardevolle pand toegevoegd; – de toelichting is aangepast naar aanleiding van het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard; – diverse redactionele aanpassingen in de regels; – de regels zijn aangepast aan het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard; – op de verbeelding is voor het perceel aan de Ooistraat 4 de maatvoering van de goothoogte van 4 meter naar 6 meter gewijzigd; – op de verbeelding is bij het appartementencomplex ter hoogte van de Europalaan-Parallelweg Oost het maximum wooneenheden verwijderd; – op de verbeelding is de bestemming van het perceel gesitueerd achter Zandbergstraat 55 en 57 gewijzigd van ‘groen’ naar ‘wonen’; – op de verbeelding is voor het perceel Zandbergstraat 39 een bouwvlak opgenomen met een diepte van 12 meter, een goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 10 meter. Het maximum aantal wooneenheden bedraagt 1. Ter hoogte van de westelijke perceelsgrens wordt een strook met de bestemming 'Tuin' verwijderd; – op de verbeelding is voor het perceel Parallelweg Oost 7 een bouwvlak opgenomen met een diepte van 12 meter, een goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 10 meter. Het maximum aantal wooneenheden bedraagt 1. Ter hoogte van de zuidoostelijke perceelsgrens wordt een strook van 3 meter met de bestemming 'Tuin' opgenomen; – op de verbeelding is voor het perceel Ramstraat 9 een bouwvlak opgenomen met een diepte van 12 meter, een goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 10 meter. Het maximum aantal wooneenheden bedraagt 1. Ter hoogte van de noord-westelijke perceelsgrens wordt een strook met de bestemming 'Tuin' verwijderd; – op de verbeelding is voor het perceel Wolbergstraat 8 een bouwvlak opgenomen met een diepte van 12 meter, een goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 10 meter. Het maximum aantal wooneenheden bedraagt 1. Ter hoogte van de oostelijke perceelsgrens wordt een strook van 3meter met de bestemming 'Tuin' opgenomen.; – op de verbeelding is voor het perceel Het Scheperseind 8 een bouwvlak opgenomen met een breedte van 12 meter, een goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 10 meter. Het maximum aantal wooneenheden bedraagt 1. Ter hoogte van de zuidelijke perceelsgrens wordt een strook van 3 meter met de bestemming 'Tuin' opgenomen. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit. De digitale versie is vanaf 7 maart 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt vanaf 7 maart 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage: – in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden); – in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard; – in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden). – Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend. Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 7 maart 2013 gedurende zes weken (tot en met 17 april 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor: – degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht; – iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenswaard. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenswaard

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.