STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’, Valkenswaard Plan m.e.rSchoon schipNota inspraak en vooroverlegProcedureInloopavondZienswijze

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenswaard

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenswaard
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’, Valkenswaard Plan m.e.rSchoon schipNota inspraak en vooroverlegProcedureInloopavondZienswijze

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’, NL.IMRO.0858.BPBuitengebied-ON01 (bekendmaking artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 10 januari 2013 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ en het ontwerpplan m.e.r. bestemmingsplan buitengebied Valkenswaard ter inzage ligt. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Individuele ontwikkelingen, waarvoor een specifieke ruimtelijke afweging noodzakelijk is, worden niet in het plan meegenomen. Een uitzondering op dit uitgangspunt is gemaakt voor een tweetal situaties: • Maastrichterweg 144, uitbreiding agrarisch bouwblok; • Hoeverdijk 90a, omzetten bestemming ‘agrarisch bedrijf’ naar bestemming wonen’. Voor deze ontwikkelingen is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld die als bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen. Aangezien niet uitgesloten kan worden dat het onderhavige ontwerpbestemmingsplan de m.e.r.-drempelwaarden voor natuurontwikkeling en intensieve veehouderij overschrijdt, wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan een m.e.r.-procedure doorlopen. Met het plan-MER document maakt het college de (milieu)gevolgen in een vroeg stadium inzichtelijk. Significant negatieve milieueffecten kunnen op voorhand niet worden uitgesloten. Daarom is een passende beoordeling noodzakelijk. Het ontwerp-plan m.e.r. ligt met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Tijdens de inventarisatiefase is gebleken dat er vele situaties in het buitengebied bestaan die in strijd zijn met de nu geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan biedt een kans om schoon schip te maken met deze strijdige situaties. Op basis van het uitgangspunt ‘legaliseren wat kan, aanpakken wat niet kan’, is het gehele buitengebied tegen het licht gehouden. Hiertoe zijn keuzes gemaakt: alle bebouwing van vóór 27 augustus 1976 heeft op in het ontwerpbestemmingsplan een positieve bestemming (aanduiding) gekregen. Ten aanzien van de overige gevallen wordt op den duur een handhavingstraject gestart. Gedurende de periode met ingang van 31 mei 2012 tot en met 27 juni 2012 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage gelegen in het kader van inspraak en vooroverleg. Tijdens deze periode zijn 103 reacties op het bestemmingsplan binnengekomen. In de nota van ‘inspraak en overleg’ zijn de reacties beantwoord en is aangegeven in hoeverre deze hebben geleid tot aanpassingen en/of aanvullingen op het bestemmingsplan. Deze nota ligt met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 10 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage: • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15; • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12; • in het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55. De plannen zijn met ingang van 10 januari 2013 eveneens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De digitale versie gaat sinds 1 januari 2010 wettelijk vóór op de analoge versie. Aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Valkenswaard organiseert op woensdag 23 januari 2013 een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied en ontwerp-plan m.e.r. De inloopavond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 te Valkenswaard. U kunt tussen 17.00 uur en 20.00 uur vrij binnenlopen voor informatie en er is gelegenheid om vragen te stellen over het plan. Tijdens de terinzagelegging van zes weken (10 januari 2013) tot en met 20 februari 2013) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te brengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083661.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenswaard. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.