STAATSCOURANTVERKEERSBESLUIT HAAGSTRAAT VALKENSWAARD

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Valkenswaard

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenswaard
  2. STAATSCOURANTVERKEERSBESLUIT HAAGSTRAAT VALKENSWAARD

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard: Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, artikel 18, 1e lid, onder d Overwegende: - dat krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 er een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; - dat het openbaar gebied in eigendom en beheer is van de gemeente Valkenswaard; - dat het college van B&W van de gemeente Valkenswaard op 13 april 2004 heeft besloten tot het instellen van een verbod om stil te staan aan de zuidzijde van de Haagstraat, tussen de Kempischebaan en het Jozefplein, e.e.a. ten behoeve van de verkeersveiligheid nabij de ingang van basisschool de Dorenhagen; - dat basisschool de Dorenhagen inmiddels is verhuisd en dat er op de voormalige locatie van de school woningbouw heeft plaatsgevonden; - dat er geen noodzaak meer is voor het handhaven van het verbod om stil te staan en het gewenst wordt geacht over te gaan tot het opheffen van het verbod om stil te staan aan de zuidzijde van de Haagstraat, tussen de Kempischebaan en het Jozefplein; - dat belanghebbenden niet onevenredig worden benadeeld dan wel dat er een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan na opheffen van het verbod om stil te staan; - dat advies is ingewonnen bij de Verkeerswerkgroep; - dat conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer er overleg is geweest met de Politie Zuid-Oost Brabant. Dat de belangrijkste uitgangspunten bij deze verkeersmaatregelen zijn: - het zoveel mogelijk waarborgen van vrijheid van het verkeer; - het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; - het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1994 en de Algemene wet bestuursrecht. Besluiten: •tot het opheffen van het verbod om stil te staan aan de zuidzijde van de Haagstraat, tussen de Kempischebaan en het Jozefplein middels het verwijderen van verkeersborden E02 (verbod stil te staan) en onderborden OB501 (pijl); Bovenstaande verkeersmaatregelen overeenkomend met de bij dit besluit behorende tekening. Valkenswaard 1 mei 2013, Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, Teammanager afdeling ROE P.J.R. Appelmans Indien u het niet eens bent met het genomen besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. In het bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient uw naam en adres te bevatten. Het indienen van een bezwaarschrift betekent overigens niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien u van oordeel bent dat – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan, kunt u de Voorzieningenrechter bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U dient uw verzoek dan te richten aan de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt overigens uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verzoeken u op de genoemde site te kijken voor de precieze voorwaarden. Bij indiening van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenswaard. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.