STAATSCOURANTVerkeersbesluit Sint Paulusstraat Valkenswaard:

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Valkenswaard

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenswaard
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit Sint Paulusstraat Valkenswaard:

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het collega van burgemeester en wethouders van Valkenwaard; Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, artikel 18, 1e lid, onder d Overwegende: - dat krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 er een verkeersbesluit dient te worden genomen voor de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; - dat het openbaar gebied in eigendom en beheer is van de gemeente Valkenswaard; - dat op de locatie Haagstraat 55, de voormalige Protestants Christelijke Basisschool De Dorenhagen, een ruimtelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden; - dat de straat binnen deze ontwikkeling de naam ‘Sint Paulusstraat’ heeft gekregen; - dat de rijbaan van deze straat een beperkte breedte heeft in verband met de beschikbare ruimte; - dat het derhalve wordt overgegaan tot het realiseren van eenrichtingsverkeer uitgezonderd (brom)fietsers in de Sint Paulusstraat, tussen het Jozefplein en de Haagstraat, en niet gebleken is dat belanghebbenden hiermee onevenredig worden benadeeld dan wel dat er een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan; - dat advies is ingewonnen bij de Verkeerswerkgroep; - dat conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer er overleg is geweest met de Politie Zuid-Oost Brabant. Dat de belangrijkste uitgangspunten bij deze verkeersmaatregelen zijn: - het verzekeren van de veiligheid op de weg; - het zoveel mogelijk waarborgen van vrijheid van het verkeer; Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1994 en de Algemene wet bestuursrecht. Besluiten: •tot het realiseren van een situatie met eenrichtingsverkeer in de Sint Paulusstraat tussen het Jozefplein en de Haagstraat, middels het plaatsen van verkeersbord C2 “Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij of trekdieren of vee” ,C3 “Eenrichtingsweg” en C4r ‘’Eenrichtingsweg’’ inclusief onderborden OB54 “Uitgezonderd (brom)fietsers”; Bovenstaande verkeersmaatregelen overeenkomend met de bij dit besluit behorende tekening. Valkenswaard 6 juni 2013, Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, Teammanager afdeling ROE P.J.R. Appelmans Indien u het niet eens bent met het genomen besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. In het bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient uw naam en adres te bevatten. Het indienen van een bezwaarschrift betekent overigens niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien u van oordeel bent dat – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed het noodzakelijk maakt dat op korte termijn een voorlopige uitspraak wordt gedaan, kunt u de Voorzieningenrechter bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U dient uw verzoek dan te richten aan de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt overigens uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verzoeken u op de genoemde site te kijken voor de precieze voorwaarden. Bij indiening van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenswaard. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.