STAATSCOURANTWijzigingsplan ‘Schaapsloop 2 uitbreiding begraafplaats Eikenhof’ gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardWijzigingsplanTerinzageleggingBeroep

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Valkenswaard

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenswaard
  2. STAATSCOURANTWijzigingsplan ‘Schaapsloop 2 uitbreiding begraafplaats Eikenhof’ gewijzigd vastgesteld, ValkenswaardWijzigingsplanTerinzageleggingBeroep

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

NL.IMRO.0858.WPdesil17-VA01 Bekendmaking artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht: Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat een wijzigingsplan voor het oostelijke deel van de percelen, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie F, nummers 872, 873, 874, 4094, 4095 en 4096 en voor de percelen gemeente Valkenswaard, sectie F, nummers 3674, 3675 en 3794, waarin de bestemming ‘kernrandgebied’ wordt gewijzigd naar ‘begraafplaats’, is vastgesteld. Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 11 april 2013 gedurende zes weken het op 5 maart 2013 door het college gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan ‘Schaapsloop 2 uitbreiding begraafplaats Eikenhof’ (NL.IMRO.0858.WPdesil17-VA01) ter inzage ligt. De begraafplaats Eikenhof kampt met een tekort aan ruimte. Gelet daarop is een project gestart om de begraafplaats uit te breiden. Als onderdeel van het project uitbreiding begraafplaats Eikenhof is het wijzigingsplan op basis van de (oude) Wet op de Ruimtelijke Ordening opgesteld. De doorgevoerde wijzigingen hebben betrekking op actualisatie van de beleidsdocumenten en aanpassingen op het gebied van archeologie. De digitale versie is vanaf 11 april 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het wijzigingsplan ligt vanaf 11 april 2013 ook analoog voor een ieder zes weken ter inzage: – In de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden); – bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard; – bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden). Voor dit wijzigingsplan geldt nog niet de digitaliseringplicht aangezien voor het moederplan nog de analoge versie bindend is. Aan de digitale versie van het wijzigingsplan “Schaapsloop 2 uitbreiding begraafplaats Eikenhof” kunnen in dit geval geen rechten worden ontleend. Op grond van artikel 54 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan een belanghebbende met ingang van 11 april 2013 gedurende zes weken (tot en met 22 mei 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor: – degenen die tijdig hun zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht; – iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen; – belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij het college naar voren hebben gebracht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van het college treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenswaard.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenswaard. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.